Partierna under luppen – valet 2022

2020 antog fullmäktige Orsa Vision 2050, ett inriktningsbeslut om vilket håll Orsa vill gå åt. Visionen togs fram i ett brett samarbete mellan de politiska partierna och Orsaborna. Alla var överens om innehållet även om Moderaterna ville ha en tydligare beskrivning av visionen. Liberalerna var vid tiden för beslutet inte representerade i fullmäktige. Hur ser partierna på visionen två år senare? Vi ställde frågorna: Vilka frågor vill ni först ta itu med för att uppnå Orsa vision 2050? Hade ni ändrat på något om ni tagit visionen idag? Fick vi svar? Ja. Nu är det upp till er att bedöma svaren.

Vision 2050

I Orsa får du vara den du är och bli den du vill
I Orsa har alla människor plats att växa. Personlig utveckling och ny kunskap har en given plats i vårt samhälle där vi tillsammans hjälps åt att bygga bildning. Här tar vi till oss utbildningar från hela världen och här finns skolan mitt i byn. Här finns barns och ungas perspektiv med i allt vi gör.

I Orsa skapar vi mötesplatser där vi utvecklar innovationer och tar idéer till handling. Vi tar vara på de kvaliteter vi har och lär nytt tillsammans. Här är vi nyfikna, har glimten i ögat och har modet att testa nya vägar. Här skapar vi vår framtid. Vi agerar i en värld av ständig förändring. Vi knyter relationer och utvecklas med vår omvärld och tar in de regionala och globala perspektiven. Vår närhet och kreativitet gör att vi är en av de bästa platserna för samarbeten som skapar värde. Här är alla viktiga i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle där vi vill leva, gammal som ung. I Orsa finns gemenskap, mod och skaparkraft.

I Orsa finns livskvalitet – Att bo i Orsa är att leva
I Orsa är naturen alltid tillgänglig och synlig. Här finns ett unikt centrum för upplevelser utomhus och här finns den orörda vildmarken och tystnaden.

Orsa är en plats som vi är stolta över. Vi tar hand om varandra, vår miljö och vår natur och här behöver ingen vara ensam. Vi har ett liv i balans och det är tryggt att leva just här. Vi har en fot i historien och en i framtiden. Här finns en kulturbygd med en särskild känsla och anda. Här finns hus som berättar vår historia och nya hållbara boenden som sticker ut. Orsa är en mittpunkt för musik och kultur och här finns en framtidstro där vi bevarar och skapar nytt med stolthet och glädje. I Orsa har vi tid och kraft att leva.

I Orsa gör vi saker möjliga – I Orsa möter du det enkla
I Orsa finns en naturlig närhet och ständiga samtal mellan invånare, besökare, föreningar och företagare. Här finns en välkomnande öppenhet som lägger grunden för allt vi gör. Vi kommunicerar i alla riktningar och här finns Sveriges bästa invånardialog.

I Orsa gör vi saker tillsammans och på ett enkelt sätt. Här är det lätt att skapa, mötas, förnya och förvalta. Genom vår öppenhet är vi trovärdiga och har ett klimat där alla strävar efter bra lösningar för dem vi finns till för. Här både vill och hinner vi mer. Vi och vår skog och mark, våra byar och centrum bjuder in till nya möjligheter. Här finns företagare och entreprenörer som erbjuder tjänster och produkter både lokalt och globalt. Här möter digitala lösningar både unika affärer och personlig service, vilket för många är ett resmål i sig. Här är det helt enkelt lätt att uppleva kvalitet. I Orsa gör vi det möjligt.

Logo_C

Vi vill utveckla invånardialogen och forma framtidens Orsa tillsammans med Dig. Alla förslag i vårt valprogram är i visionens riktning t ex; satsa på en aktiv fritid och Bergets friluftsområde, starta högskolecentrum, bygga skräddarsydda utbildningar i dialog med företagen, göra tomter vid Orsasjön och Digerbergets sluttning, göra naturreservat vid Helvetesfallet och Skeer till en arena för musik och teater. Vi vill slå vakt om ett aktivt skogsbruk som ger jobb och binder koldioxid.

Logo_KD

Alla beslut som tas måste ha en långsiktighet i sig. Det ger en grundtrygghet och en bas att utgå ifrån. Ibland behöver man ta obekväma beslut för att det gynnar helheten och samhället på lång sikt. Minns spådomen om de sju goda och sju svåra åren. Viktiga frågor i närtid är SÄBO. Vi anser det viktigt med tillgängligheten; till natur, kultur och idrott. Värna de ideella krafterna och eldsjälarna. Tillgänglighet oavsett familjeekonomi, bakgrund eller funktionsnedsättning. Viktigt att visionen innehåller målsättningen att alltid lämna efter sig något bättre än det en själv fick.

Logo_L

Vi i Liberalerna anser att för att nå en mer realistisk vision måste vi anstränga oss mer i kommunikationen mellan Orsaborna, de politiska partierna som finns representerade här i Orsa och företagen. Beskedet om stängningen av rovdjursparken i Orsa, har varit ett stort hårt slag för Orsaborna såväl som för turismen. Det nya specialboendet Slipstenen som ska byggas i Storgärdet, och som har skapat en del debatt mellan de politiska partierna och Orsaborna säger vi Nej till. Vi vet att många anser att det inte är en bra plats att bygga. Ja, till ett nytt äldreboende men inte i Storgärdet.

Logo_MP

Mp Orsa vill stödja företagen att växa och bli ännu fler. Jobb och innovation ger intäkter till att leva ett gott liv med varandra. Att vi producerar lokalt betydligt mer fossilfri energi. Med god kommunal ekonomi kan vi bygga SÄBO Slipstenen, fler förskolor. Förstärka bemanningen i omsorgens alla grenar och (för)skolor. Nya bostäder ska samlas i områden så att det öppna landskapet sparas. Orsa behöver mer kultur och fester året om. Tillsammans skapar vi Orsaborna med kreativitet och mod.

Logo_M

Moderaterna röstade emot kommunens visionstext eftersom den i flera stycken är trasslig och svårtolkad. Eller vad sägs om ordföljden: ”Här möter digitala lösningar både unika affärer och personlig service”. Moderaterna har ändå försökt ta itu med visionens huvudtema om invånardialoger. Ändå får vi nej från centerstyret när vi föreslår att dialogerna, till exempel kommunens näringslivsråd, ska öppnas för fler än Centerpartiet och att andra politikerna ska få veta vad som kommer fram. Moderaterna vill att visionstexten förtydligas och att idén om invånardialoger tas om hand bättre.

Logo_S

I inledningen till visionen har vi meningen ”I Orsa skapar vi med människor, inte för”. Vi ser ett behov av ett tydligare arbete med syfte att nå upp till visionens andemening. Där behöver vi utveckla nya sätt att skapa dialog och delaktighet med alla som kan påverka Orsas utveckling. Vi hade inte ändrat på själva visionen. Det vi skulle ha ändrat på är en tydligare plan för hur vi arbetar med visionen och vilka konkreta handlingar vi kan göra för att visa att ”vi skapar med”.

Logo_SD

Inga fler vindkraftverk inom kommunens gränser. Kommunens fastigheter och nybyggnationer kan förses med solceller. Fler områden för bostadsbyggande för ökad befolkningstillväxt och företagens kompetensförsörjning. Bevara de små skolorna, ger ökad trygghet för både elever och lärare. Hemspråksundervisningen ersätts med utökad svenskundervisning. Goda kunskaper i svenska bland personal i skola vård och omsorg. Ökad polisnärvaro med fast stationering. Fortsatt avgiftsfri musikskola. Synliggör vårt rika kulturarv. Ökad öppenhet och transparens mot medborgarna.

Logo_v

Orsa bidrar till ett fossilfritt samhälle med att snarast ta fram en ny vindbruksplan och säkerställa att laddstolpar finns i tätort och byar. Använd byggklar kommunal mark till energisnåla lägenheter med rimlig hyra. Demensvård och äldreomsorgen lyfts genom mer personal, utbildning och sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för att säkerställa kvalité och framtida bemanning. Ge barnen trygg miljö med mindre grupper och fortsatt förbättringsarbetet inom skolan. Öka stöd till arrangemang av levande kultur och till demokratiska mötesplatser som till exempel via byaföreningar och bystugor.